Free!–the Final Stroke– the second volume (2022)

Free!–the Final Stroke– the second volume

The second part of the Free! The Final Stroke movies.

Release: Apr 22, 2022

Duration: 1h 46m

Genres: Animation, Drama, Comedy

Actors: Nobunaga Shimazaki, Tatsuhisa Suzuki, Mamoru Miyano, Koki Uchiyama, Yoshimasa Hosoya, Toshiyuki Toyonaga, Ryohei Kimura, Tsubasa Yonaga, Daisuke Hirakawa, Kouki Miyata